Bron: SRA – Publicatiedatum: 03-06-2019

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht. Ook krijgt u inzicht in de wijzigingen die het kabinet zal doorvoeren als gevolg van de invoering van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

Juridisch

Hierbij moet u denken aan:

 1. Ontslagregels
 2. Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten
 3. Versterking rechten oproepkrachten
 4. Ketenbepaling
 5. Duur WW

1. Ontslagregels

Ontslagroute

Welke route moet u als werkgever bewandelen? Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om andere, meer persoonlijk getinte redenen gaat via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden:

 • frequent verzuim werknemer
 • disfunctioneren werknemer
 • verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
 • werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar
 • verstoorde arbeidsverhouding
 • andere omstandigheden die van dien aard zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

Wijzigingen als gevolg van de invoering van de WAB

Vanaf 1 januari 2020 komt daar de zogenaamde cumulatiegrond bij. Daardoor wordt ontslag ook mogelijk bij een combinatie van meerdere omstandigheden die afzonderlijk geen ‘voldragen’ ontslaggrond opleveren, maar die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De procedure bij het UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd kan volledig in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. Wel moet minimaal een maand opzegtermijn overblijven. In de opzegbrief moet de werkgever de reden van de opzegging vermelden.

Het blijft mogelijk om als werkgever en werknemer onderling een schriftelijke beëindigingsovereenkomst te sluiten. De werknemer heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. De werkgever moet de werknemer hier expliciet – schriftelijk – op wijzen. Verzuimt de werkgever dit, dan wordt de bedenktermijn verlengd naar 3 weken.

De transitievergoeding

Alle werknemers hebben recht op een transitievergoeding, onder voorwaarde dat:

 • zij ten minste 24 maanden in dienst zijn geweest;
 • de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.