NBC Van Roemburg & Partners biedt een compleet pakket financiële dienstverlening voor het mkb. In het overzicht vindt u een beknopte beschrijving van de mogelijkheden. Voor uitgebreide informatie neemt u contact op met onze adviseurs.

Accountancy

Accountancy verbetert uw interne financiële controle. Periodieke rapportages, jaarrekeningen en de certificering ervan ondersteunen een transparant beleid en leggen aan derden hiervan verantwoording af.

Vanzelfsprekend kijken wij daarbij naar alle bedrijfsonderdelen. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Is support gewenst bij het samenstellen, beoordelen en controleren van uw jaarrekening en bijbehorende financiële verantwoording?

Ook verzorgen wij voor u rentabiliteitsonderzoeken, zetten budgetterings- en kostprijssystemen op en assisteren bij financieringsvraagstukken. Daarnaast begeleiden onze accountants u bij het opzetten of verbeteren van uw financiële bedrijfssystemen en de interne controle hierop. Met onze bedrijfseconomische adviezen overziet u in een oogopslag de vermogenspositie en fiscale positie van uw onderneming.

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is alleen een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

Betrouwbaarheid financiële gegevens
In die gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van een controle op jaarrekeningen is dat belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Onafhankelijk en objectief
Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen accountantsverklaring wettelijke waarde heeft. Onze controle organisatie NBC Audit Services BV voldoet aan alle vereisten om een accountantscontrole bij uw organisatie uit te kunnen en mogen voeren, ook als u zaken doet met het buitenland of buitenlandse entiteiten bezit.

Vragen of meer informatie over accountantscontroles? Neem gerust contact met ons op.

NBC Van Roemburg & Partners neemt u graag administratieve taken uit handen. Denk daarbij aan:

 • inrichten van administraties
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
 • verzorgen van financiële administraties
 • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting
 • administratieve ondersteuning

Vragen of meer informatie over administratieve dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Team accountancy

Advisering

Iedere ondernemingsfase kent nieuwe uitdagingen en hindernissen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen.

Doorstart en groei
Uw groeiende onderneming heeft tevreden klanten die het uiterste van uw organisatie verwachten. U wilt deze verwachtingen waarmaken en zelfs overtreffen. Maar kunt u de groei alleen nog wel aan, of zoekt u partners? Is de huidige ondernemingsvorm nog geschikt en kunnen alle bedrijfsonderdelen de vraag aan? Moet u personeel aantrekken en arbeidsovereenkomsten wijzigen? En hoe financiert u alles: met eigen of vreemd vermogen, of met subsidies? Bij ieder aspect van uw bedrijfsvoering in deze fase kunt u op de ervaring en ondersteuning van NBC Van Roemburg & Partners rekenen.

Consolideren en innoveren
U wilt behaalde marktposities consolideren en uw organisatie versterken en verbeteren. Sluiten het strategische plan en de marktontwikkelingen nog op elkaar aan? Waar liggen nieuwe kansen en geeft de inzet van nieuwe technieken u een voordeel of voorsprong? Zijn er besparingsmogelijkheden en waar moet u juist investeren om nieuwe accenten te zetten voor verdere groei? Onze bedrijfsscan belicht verborgen punten en geeft verbeteringsmogelijkheden aan. U bent daarmee beter voorbereid op het moment waarop concurrentie gaat knellen en marges krimpen.

Bedrijfsbeëindiging, fusie of overname
Uw onderneming is gezond. Op korte termijn wilt u echter stoppen maar wanneer is het juiste moment? Wie komen in aanmerking voor opvolging: uw kinderen, het zittende management of derden? Wilt u alle bedrijfsactiviteiten beëindigen of denkt u aan een overname of fusie? Welke waarde heeft uw onderneming dan? Onze accountants en adviseurs kunnen u bijstaan bij het berekenen van deze waarde en zoeken ook tijdens de bedrijfsafwikkeling naar fiscaalvriendelijke oplossingen. Denkt u aan een overname of fusie, dan biedt een due-diligence onderzoek u en anderen zekerheid over de bedrijfsinformatie en de cijfers. Dit versterkt uw onderhandelingspositie.

Vragen of meer informatie over begeleiding bij  een ondernemingsfase? Neem gerust contact met ons op.

Deskundige fiscale dienstverlening bespaart u onaangename financiële verrassingen. Fiscale en juridische structuren van ondernemingen zijn vaak ingewikkeld. Dat merkt u al bij de oprichting, tijdens de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten en bij overname of opvolging. Onze fiscale specialisten bieden zekerheid en ondersteunen u bij alle belangrijke belastingaspecten zoals:

 • het belastingstelsel met drie boxen
 • de inkomstenbelasting
 • de vennootschapsbelasting
 • taxplanning
 • (her)structureringen van ondernemingen
 • omzetbelasting
 • overdrachtsbelasting
 • loonbelasting en sociale verzekeringen
 • oudedagsvoorziening
 • successie- en schenkingsrecht
 • begeleiding bij fiscaal-juridische procedures

Vragen of meer informatie over fiscale dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Financiële planning optimaliseert uw vermogenspositie. U wilt graag meer weten over uw huidige en toekomstige situatie. Doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn realiseert u hierdoor beter.

Onze specialisten begeleiden u onder meer bij:

 • Sociale zekerheid en pensioen
  Hoe is uw huidige en toekomstige pensioenopbouw geregeld? Wat is uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid?
 • Fiscale aspecten
  Maakt u al optimaal gebruik van alle fiscale voordelen? Welke fiscale gevolgen heeft de aankoop van een financieel product?
 • Budgetplanning
  Levert de verkoop van de onderneming eigenlijk wel voldoende besteedbaar inkomen op? Wat doet u met uw leningen?
 • Vermogen en eigen huis 
  Is het verstandig een eigen of ander huis te kopen? Moet u een andere hypotheekvorm kiezen?
 • Estateplanning 
  Hoe kunt u opgebouwd vermogen zo voordelig mogelijk fiscaal overdragen aan uw erfgenamen? Is een wijziging van de huwelijkse voorwaarden nodig of niet?
 • Beleggen
  Biedt een lijfrente een hoger rendement dan beleggen in box 3? Hoeveel levert een optiestrategie precies op?
 • Fusie en overname
  Moet de bedrijfsstructuur veranderd worden? Zijn uw privézaken al geregeld en beleggingen en pensioenen ook buiten de zaak gebracht?

Vragen of meer informatie over financiële planning? Neem gerust contact met ons op.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen verbetert de milieuzorg van uw onderneming. U hebt er ongetwijfeld direct of indirect mee te maken; strenge milieueisen met ingewikkelde regelgeving en verscherpte vergunningverlening. Onze milieuprofessionals bieden u een helpende hand.

Jaarrekening
Uw onderneming moet haar prestaties in de jaarrekening verantwoorden, ook op milieugebied. Onze milieuspecialist zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering op milieugebied op een juiste manier in de jaarrekening wordt weergegeven. Vooral bij aan- of verkoop van ondernemingen is dit belangrijk: het kan u namelijk veel geld besparen.

Technische en juridische aspecten
Bij technische en juridische milieuvraagstukken kunt u ook rekenen op ondersteuning van onze milieuspecialisten. Hun adviezen bieden u oplossingen voor bodemkwesties, milieuvergunningen en afvalstoffenmanagement. Naast hierover rapporteren, kunnen zij ook zaken praktisch voor u uitvoeren.

Vragen of meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neem gerust contact met ons op.

Ondanks dat u er alles aan doet om conflicten te voorkomen, kunt u er toch mee te maken krijgen. Arbeidsconflicten, betalingsgeschillen en schadeclaims zijn hier enkele voorbeelden van. Kleine conflicten lost u natuurlijk zelf op; bij grotere ligt het minder eenvoudig. Naar de rechter stappen kost veel tijd, geld en moeite en zorgt bovendien niet altijd voor een passende oplossing.

Er is een alternatief: mediation, een buitengerechtelijke vorm van geschillenoplossing. Bij mediation lost u samen met de tegenpartij het conflict zelf op, onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar – de mediator.

Voordelen van mediation zijn onder meer:

 • snelheid en kostenbeheersing
 • vertrouwelijkheid, beslotenheid en informele procedure
 • deskundige begeleiding
 • ruimte voor creatieve oplossingen door een actieve rol van beide partijen
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • gezamenlijke oplossingen geven een hoge acceptatie graad en een win-winresultaat

De mediator
De onpartijdigheid van de mediator is van essentieel belang. Onze mediator doet, in tegenstelling tot rechters of arbiters, geen uitspraak over het geschil. Hij begeleidt partijen slechts bij het vinden van een oplossing.

Vragen of meer informatie over mediation? Neem gerust contact met ons op.

De vraag of uw bedrijf voor subsidie in aanmerking komt, is moeilijk te beantwoorden. Er zijn wel enkele indicaties te geven:

 • Hebt u een bedrijf dat nieuwe producten of productiemethoden ontwikkelt?
 • Bent u van plan nieuw personeel via UWV-WERKbedrijf aan te trekken?
 • Wilt u samen met een in een ander EG-land gevestigd bedrijf onderzoek gaan doen?
 • Overweegt u met een in het voormalig Oost-Europa gevestigd bedrijf te gaan samenwerken?
 • Wilt u de milieuoverlast beperken of energieverbruik verminderen en is daarvoor een onderzoek of investering vereist?
 • Wilt u duurzamer ondernemen?

Als een van deze indicaties op uw situatie van toepassing is, dan is het zeker de moeite waard om de subsidiemogelijkheden te laten onderzoeken.

Vragen of meer informatie over subsidies? Neem gerust contact met ons op.

Risicobeheer is het verbeteren van de kwaliteit van mensen en organisaties. Als basis hiervoor geldt een inventarisatie van risico’s die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u een keuze maken tussen verschillende maatregelen.

Calamiteitenplan
Bij eventuele schade dient een calamiteitenplan als leidraad voor uw bedrijf. In dit plan staat duidelijk beschreven wie welke taken moet uitvoeren. Door het snel informeren van afnemers en leveranciers kunt u zogeheten vervolgschade beperken of voorkomen. Effectief risicobeheer leidt tot beperking van financiële schade. Risico’s worden beheersbaar en zijn daardoor voordeliger te verzekeren.

Vragen of meer informatie over risicobeheer? Neem gerust contact met ons op.

U maakt dagelijks afspraken met klanten, leveranciers en werknemers. Goede afspraken zijn van groot belang: u weet dan precies waartoe u zich wederzijds verplicht. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden legt u graag duidelijk vast in een contract. Wij toetsen uw contracten steeds aan de actuele wetgeving en beoordelen of zij uw risico’s ook voldoende beperken. Onze juridische dienstverlening richt zich vooral op:

 • samenwerkingsovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • risicovolle transacties
 • aansprakelijkheden
 • ondernemingsoverdracht
 • bijzondere relaties
 • huurcontracten
 • beëindigingsovereenkomsten
 • langlopende overeenkomsten

Met onze juridische adviezen voorkomt u conflicten, bespaart u kosten en worden relaties niet onnodig beschadigd. Zijn er toch geschillen, ook dan kunt u op ons rekenen.

Vragen of meer informatie over juridische dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Juridische scan
Of u nu een startende of een doorgewinterde ondernemer bent, het kan geen kwaad om van tijd tot tijd voor uw onderneming een juridische bedrijfsscan te laten uitvoeren. De accountants en adviseurs van NBC Van Roemburg & Partners hebben een dergelijke scan voor u ontwikkeld. Aan de hand van uw antwoorden ontvangt u een rapportage per e-mail met (eventuele) juridische aandachtspunten.

Start de juridische bedrijfsscan

Vragen of meer informatie over een juridische scan? Neem gerust contact met ons op.

Personeel & organisatie zijn essentiële bouwstenen voor uw succes. U zoekt daarom voortdurend mensen die passen bij uw bedrijf. Maar u wilt goede medewerkers ook graag behouden. Wij helpen u graag bij de verdere invulling van de arbeidsrelatie met uw werknemers. In de begeleiding richten wij ons op:

 • Advies over secundaire arbeidsvoorwaarden
  Employé benefits, flexibele arbeidsvoorwaarden, opstellen van personele regelingen (bijvoorbeeld kinderopvang), advies over toepassing van cao’s
 • Managementondersteuning
  Begeleiding en ondersteuning van bij alle vraagstukken over personeelsregelingen
 • Personele ondersteuning
  Persoonlijk ontwikkelingsplan voor werknemers, ondersteuning bij functionerings- en beoordelingstrajecten
 • Personeelsplanning
  Werving en selectie, opstellen van personeelsadvertenties
 • (Ziekte)verzuim
  Het wettelijk verplichte casemanagement, subsidies UWV, aansturen van arbodiensten, re-integratie.
 • Ondersteuning bij ontslagprocedures
  Onder andere bedrijfseconomisch ontslag via kantonrechter of bemiddelaar

Vragen of meer informatie over personeel & organisatie? Neem gerust contact met ons op.

Team advisering

Automatisering

Automatisering

Voor een investering in nieuwe software is het raadzaam contact met ons op te nemen. De kennis en kunde die aanwezig is in het netwerk van NBC/Van Roemburg & Partners wordt dan ingezet om een weloverwogen beslissing te nemen.

Vragen of meer informatie over automatisering? Neem gerust contact met ons op.

Team automatisering

Startersbegeleiding en coaching

Een goede ondernemingsstart vraagt meer dan innerlijke gedrevenheid, inspiratie en een idee van één persoon. Met een doortimmerd ondernemingsplan richt u de aandacht op belangrijke punten. Wij assisteren u hierbij met speciaal ontwikkelde software, tips en tricks.

Waar letten we op:

 • ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan
 • het kiezen van een rechtsvorm
 • uitvoeren van een markt- of brancheanalyse
 • adviseren over belastingvoordelen
 • aanmelden diverse instanties (Belastingdienst, Kamer van Koophandel)
 • onze rol als deskundige gesprekspartner bij financieringsaanvragen
 • opzetten van een financiële administratie

Vragen of meer informatie over startersbegeleiding? Neem gerust contact met ons op.

Team startersbegeleiding en coaching

Procedures

Waar in het verleden de eer van de stand en de verrichte arbeid en de deskundigheid van de accountants als waarborg voor ethisch gedrag en professionele zorgvuldigheid golden, omvat de huidige wet- en regelgeving inmiddels een grote hoeveelheid ingewikkelde regels die regelmatig wijzigen.

Het beleid van NBC Van Roemburg & Partners is uiteraard om te werken in overeenstemming met die regelgeving. De basisprincipes zijn vastgelegd in een gedragscode; nadere uitwerking daarvan heeft plaatsgevonden in het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

De gedragscode is een instrument voor de directie om te voorkomen dat onze organisatie of haar medewerkers betrokken raken bij strafbare feiten of wetsovertredingen die het vertrouwen dat in onze organisatie wordt gesteld kunnen schaden.

Sanctieregeling
Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes kunnen aan een van de directieleden worden gemeld of aan onze compliance officer. Overtredingen zullen afhankelijk van de aard van de melding door de directie worden gesanctioneerd.

Klachtenregeling
Indien iemand binnen of buiten de organisatie van mening is dat bovenstaande uitgangspunten in onvoldoende mate worden nageleefd, dan kan deze gebruikmaken van de klachtenprocedure.

Klokkenluidersregeling
Iedereen moet overtredingen aan de orde kunnen stellen zonder gevaar voor de eigen rechtspositie. Daarom kent onze de organisatie een klokkenluidersregeling. Deze regeling is aan alle medewerkers bekendgemaakt.

Vragen of meer informatie over onze procedures? Neem gerust contact met ons op.